Povinně zveřejňované informace

 

Povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

1.

Název

Obec Vítězná

 

Důvod a způsob založení

 

 

Obec  vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, jako právní subjet. Tento zákon byl nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.
Obec je veřejnoprávní korporací, má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

3.

 

 

Organizační struktura

 

 

Organizační struktura:

 • Organizační struktura obce

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci OU. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu.
Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory.

 Organizace zřizované obcí:

 • Základní a mateřská škola Vítězná

.

Kontaktní informace

Kontaktní informace naleznete zde na webu v sekci Kontakty.

.

Bankovní spojeni

 • Česká spořitelna a.s., Dvůr Králové n/L
 • č.ú.: 1303703349/0800

.

00278432

7.

DIČ

CZ00278432

.

Dokumenty

 • Dokumenty a informace naleznete na úřední desce obecního úřadu

.

 

Žádosti o informace

 

Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím definuje základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. Na základě tohoto zákona je obec poviná poskytnou informace, které jsou spjaty s jejím působením, a to do lhůty stanovené zákonem.
a) do 15 dnů od podání žádosti poskytne informace nebo rozhodnutí o odmítnutí žádosti ze závažných důvodů lze pak lhůtu prodloužit o 10 dní.

b) do 7 dnů od podání žádosti vyzvat žadatele k doplnění či upřesnení žádosti, pokud žadatel do 30 dnů požadované informace nepředloží bude žádost odmítnuta.
Způsob podání žádostí:
a) ústně na Obecním úřadě ve Vítězné v úředních hodinách

b) písemně poštou na adresu
Obecní úřad Vítězná
Kocléřov 123
Vítězná, PSČ 544 62


c) elektronicky na email podatelna@vitezna.cz

10.

 

Příjem žádostí, stížností a dalších podání

Veškeré dotazy, žádosti a další podání můžete doručovat osobně, písemně nebo elektronicky na adrese uvedené v sekci zastupitelstvo nebo použít již připravený formulář.

11.

 

Opravné prostředky

 

Proti rozhodnutí Obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává u Obecního úřadu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Opravné prostředky lze podávat ústně nebo písemně na adrese uvedené v kontaktech.

12.

Formuláře

Další potřebné a užitečné formuláře naleznete zde na webu v sekci Formuláře, smlouvy.

13.

 

 

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

 

 

V případě, že ocitnete v nové nebo závažné životní situaci, můžete kontaktovat obecní úřad s žádostí o radu nebo o pomoc. Řešení běžných životních situací také naleznete na následujících odkazech případně na portálu Ministerstva vnitra.

 • Vydání cestovních dokladů
 • Hlášení trvalého pobytu
 • Postup občana u kterého vznikl požár
 • Uzavření manželství
 • Vyhledání matričních údajů
 • Jak vyhlásit místní referendum
 • Co dělat při odcizení mobilního telefonu
 • Vydání občanského průkazu
 • Ověření podpisu
 • Petice
 • Přidělení rodného čísla
 • Udělení státního občanství
 • Podání trestního oznámení
 • Zbraně a zbrojní průkaz

14.

 

 

Nejdůležitější předpisy

Obecní vyhlášky

 • Obecní vyhlášky

Zákony České republiky:

 • Ústava České republiky
 • Listina základních práv a svobod
 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • nařízení Vlády 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
 • zák. č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí
 • zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech
 • zák. č. 254/2001 Sb. o vodách
 • zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech
 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • Zák. č. 229/2003 Sb. o místních poplatcích

5.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec účtuje poplatky dle sazebníku úhrad.

16.

Licenční smlouvy

Obec nemá žádné licenční smlouvy.

17.

Výroční zpráva

Výroční zprávy jsou umístěny zde na webu.
Svátek slaví: Oldřich
Dnes je: 20.2.2020